Alumniyhdistys Kollegio ry

Kollegion jäsenyys

Alumniyhdistys Kollegio ry tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden pitää yhteyttä opiskelukavereihin valmistumisen ja työelämään siirtymisen jälkeen. Hallitus pyrkii järjestämään jäsenilleen monipuolista yhteistä toimintaa, johon ovat tervetulleita mukaan jäsenten lisäksi myös yhdistyksestä ja jäsenyydestä kiinnostuneet. Esimerkiksi after workeissa, työpaikkakahveilla ja erilaisissa teemailloissa pääset vaihtamaan kuulumisia, muistelemaan menneitä ja pohtimaan tulevaa kollegoidesi seurassa.

Alumniyhdistys Kollegio ry:n jäseneksi liitytään sähköpostitse lähetettävällä hakemuksella, jonka yhdistyksen hallitus hyväksyy kokouksessaan. Jäsenyys ja kannattajajäsenyys edellyttävät yhdistyksen tarkoituksen ja sääntöjen hyväksymistä. Sääntöihin voit tutustua Kollegion säännöt -sivulla.

Jäsenyyttä voit hakea klikkaamalla tästä.

Hallitus 2021

Anniina Torvinen, pj

Sami Kiiski  

Tommi Majanen

Milla Määttä

Topi Turunen

Yhteydenotot sähköpostitse:
kollegio@outlook.com

Kollegion säännöt

Alumniyhdistys Kollegio ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Alumniyhdistys Kollegio ry ja sen kotipaikka on Helsinki.

2. Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on koota Joensuun yliopiston oikeustieteiden laitoksella tai Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella opiskelleet henkilöt yhteen, kehittää heidän välistä yhteistoimintaansa sekä ylläpitää ja kehittää Joensuun oikeustieteiden laitoksella tai Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella opiskelleiden ja nykyisten opiskelijoiden välisiä yhteyksiä sekä pitää yllä entisten opiskelijoiden yhteyksiä yliopistoon.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi

– järjestää kokouksia, juhlia, seminaareja, tutustumistilaisuuksia ja muita vastaavia tilaisuuksia jäsenilleen,

– järjestää yhteistilaisuuksia entisille ja nykyisille opiskelijoille,

– tiedottaa toiminnastaan

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä hakemuksella henkilöt, jotka ovat suorittaneet tutkinnon Joensuun yliopiston oikeustieteiden laitoksella tai Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella. Jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen hallitus voi hakemuksesta hyväksyä yhdistyksen jäseneksi myös sellaisen henkilön, joka on suorittanut merkittävän määrän tutkintoon tähtääviä opintoja Joensuun yliopiston tai Itä-Suomen yliopiston oikeustieteiden laitoksella. Tutkintoon tähtäävillä opinnoilla tarkoitetaan myös jatko-opintoja.

Yhdistyksen hallitus voi hakemuksesta hyväksyä Alumniyhdistys Kollegio ry:n kannattajajäseniksi myös yksityisiä henkilöitä tai yhteisöjä.

Jäsenyys ja kannattajajäsenyys edellyttävät yhdistyksen tarkoituksen ja sääntöjen hyväksymistä.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä ja kannattajajäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen tai kannattajajäsenen yhdistyksestä, jos jäsen tai kannattajajäsen

1) on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta;

2) on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut;

3) on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä; tai

4) ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä ja kannattajajäseniltä perittävästä vuotuisesta jäsenmaksusta päättää yhdistyksen toinen sääntömääräinen kokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen toimeenpano- ja valmisteluvalta kuuluu hallitukselle, johon kuuluvat toisessa sääntömääräisessä kokouksessa valitut puheenjohtaja ja vähintään 3 ja enintään 10 muuta varsinaista jäsentä. Jäsenten lukumäärän päättää yhdistyksen toinen sääntömääräinen kokous.

Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen ensimmäisen, syksyllä 2013 yhdistyksen perustamiskokouksessa valitun hallituksen toimikausi alkaa kuitenkin jo perustamiskokouksesta ja kestää vuoden 2014 loppuun asti. Vuoden 2015 alusta lähtien yhdistyksen hallituksen toimikausi on kalenterivuoden mittainen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Mikäli hallitus tai hallituksen jäsen eroaa tai erotetaan tehtävästään kesken toimikauden, tulee yhdistyksen kokouksen valita eronneen tai erotetun jäsenen tilalle uusi jäsen hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi, jos hallitus ei enää täytä sille laissa asetettuja ehtoja, tai mikäli koko hallitus on eronnut tai erotettu, uusi hallitus jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä toisen hallituksen jäsenen kanssa.

8. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja yhdistyksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolmekymmentä (30) vuorokautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään neljätoista (14) vuorokautta ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous (kevätkokous) pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen toinen sääntömääräinen kokous (syyskokous) pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä elo-joulukuussa.

Yhdistyksen ensimmäinen hallitus sekä yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja valitaan yhdistyksen perustamiskokouksessa syksyllä 2013. Siitä eteenpäin valitaan hallitus sekä yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varatoiminnantarkastaja tai tilintarkastuslain niin edellyttäessä yksi tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja vuosittain yhdistyksen sääntömääräisessä syyskokouksessa.

Yhdistyksen tilinpäätös vahvistetaan vuosikokouksessa. Yhdistyksen hallituksen vastuuvapaudesta päätetään vuosikokouksessa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta. Ylimääräinen kokous on hallituksen kutsuttava koolle aina, kun vähintään viisitoista (15) tai kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Kannattajajäsenillä ei ole äänivaltaa.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta jäsenille ja kannattajajäsenille lähetetyllä sähköpostiviestillä.

11. Sääntömääräiset kokoukset

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

1) tilinpäätöksen, vuosikertomuksen ja toiminnantarkastajan tai tilintarkastuslain niin edellyttäessä tilintarkastajan lausunnon esittäminen;

2) tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle sekä muille vastuuvelvollisille.

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

1) yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valitseminen;

2) yhden toiminnantarkastajan ja hänelle varatoiminnantarkastajan tai tilintarkastuslain niin edellyttäessä yhden tilintarkastajan ja hänelle varatilintarkastajan valitseminen;

3) toimintasuunnitelman ja tulo- ja menoarvion vahvistaminen;

4) jäsenmaksun suuruuden vahvistaminen.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Yhdistyksen kokous voi muuttaa yhdistyksen sääntöjä yhdistyksen kokouksessa yksinkertaisella enemmistöllä. Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen aatteellisen tarkoituksen edistämiseen purkautumisesta päättävän kokouksen määrittelemällä tavalla. Lakkautettaessa yhdistyksen varat siirretään Legio Ostiensis ry:lle

fiSuomi