Legion säännöt

Hyväksytty yhdistyksen kokouksissa 25.04.2022 ja 25.05.2022. Voimaan 25.05.2022.

Yleistä 

1 § YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Legio Ostiensis ry ja kotipaikka on Joensuun kaupunki.

2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Itä-Suomen yliopiston oikeustieteitä opiskelevien yhdyssiteenä ja etujärjestönä sekä edistää oikeudellisten asioiden harrastusta jäsentensä keskuudessa. Yhdistys on uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti täysin sitoutumaton

3 § TARKOITUKSEN TOTEUTTAMINEN 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, koulutus-, ajanvietto-, keskustelu- ja muita vastaavanlaisia tilaisuuksia sekä pitää yhteyttä vastaavanlaisiin yhteisöihin Suomessa ja ulkomailla.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää varainkeräyksiä ja ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia sekä testamentteja ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta ja arvopapereita. 

4 § JÄSENMAKSU

Toimintansa rahoittamiseksi yhdistys kantaa varsinaisilta jäseniltään ja kannattajajäseniltään jäsenmaksua, joka on yhdistyksen kokouksen määräämä summa. Yhdistyksen jäsen maksaa jäsenmaksun liittyessään jäseneksi ja jäsenyys on elinikäinen.

Jäsenetuihin kuuluvat kirja- ja lehtialennukset ovat kuitenkin sidottuja jäsenen opinto- tai jatko-opinto-oikeuteen Itä-Suomen yliopistossa.

Siirtymäsäännös:

Sääntömuutos tulee voimaan 1.8.2006 alkaen ja yhdistyksen jo olemassa olevat jäsenet katsotaan kuuluvuksi elinikäiseen jäsenyyteen aiempien jäsenmaksujen kautta.

5 § TILIKAUSI

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Jäsenet

6 § JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Itä-Suomen yliopistossa  yhteiskuntatieteiden ja kauppatieteiden tiedekunnassa oikeustieteiden laitoksen  pääaineopiskelija, pois lukien ainoastaan oikeusnotaarin tutkintoa ja oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittava opiskelija. Lisäksi voidaan hyväksyä oikeustieteiden laitoksella kansainvälisessä maisteriohjelmassa oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittava opiskelija. Pääaineopiskelijoilla tarkoitetaan sekä perus- että jatkotutkinto-opiskelijoita.

Yhdistyksen kannattajajäsenenä voi olla yhdistyksen hallituksen kannattajajäseneksi hyväksymä luonnollinen tai juridinen henkilö.

Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi oikeustieteiden alalla ansioituneen henkilön, joka on edistänyt yhdistyksen toimintaa.

7 § JÄSENLUETTELO

Yhdistyksen jäsenistä on hallituksen pidettävä luetteloa. Luetteloon on merkittävä kunkin jäsenen täydellinen nimi ja kotipaikka.

8 § JÄSENEKSI LIITTYMINEN

Sen, joka haluaa yhdistyksen jäseneksi, tulee ilmoittaa pyrkimyksistään yhdistyksen hallitukselle kirjallisesti.

Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen hallitus.

9 § YHDISTYKSESTÄ EROAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle.

Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Eroaminen tapahtuu seitsemän (7) vuorokauden kuluessa eroilmoituksen tekemisestä.

Erotessaan jäsen menettää jäsenelle kuuluvat jäsenoikeudet.

10 § YHDISTYKSESTÄ EROTTAMINEN

Jäsen voidaan erottaa hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kahden kolmasosan (2/3) äänten enemmistöllä, jos jäsen

1) on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, joihin hän yhdistykseen liittyessään on sitoutunut;

2) on menettelyllään, käytöksellään tai toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut huomattavasti yhdistystä; tai

3) ei enää täytä laissa tai näissä säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

11 § EROTTAMISMENETTELY

Jäsenen erottamisesta päättää yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä. Päätöksessä on mainittava erottamisen syy.

Jäsen ei ole yhdistyksen kokouksessa esteellinen äänestämään itseään koskevassa erottamisasiasta äänestettäessä.

Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on annettava tilaisuus selvityksen antamiseen asiassa.

Yhdistyksen kokous

12 § YHDISTYKSEN KOKOUS

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää sen kokous. Yhdistyksen kokouksia ovat syyskokous, kevätkokous ja ylimääräinen kokous.

Syyskokous pidetään loka-marraskuussa ja kevätkokous maalis-huhtikuussa.

13 § KUTSUMINEN

Kutsu yhdistyksen sääntömääräiseen tai ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta.

Milloin yhdistyksen jäsenet ovat vaatineet yhdistyksen kokousta kutsuttavaksi koolle, on hallituksen kutsuttava kokous koolle vähintään neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä.

Kokouskutsut julkaistaan yhdistyksen verkkosivuilla ja niissä on ilmoitettava kokouksessa käsiteltävät asiat. 

14 § PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous on päätösvaltainen, kun se on sääntöjen mukaan kutsuttu koolle.

Kokouksen avaa kokoonkutsujana hallituksen puheenjohtaja tai tämän ollessa estynyt, hallituksen varapuheenjohtaja.

15 § JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokoukselle valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa sekä kaksi (2) ääntenlaskijaa. Samat kaksi henkilöä voivat toimia sekä ääntenlaskijoina että pöytäkirjan tarkastajina. 

Yhdistyksen kokouksessa on jokainen yhdistyksen varsinainen jäsen puhe-, esitys- ja äänioikeutettu sekä vaalikelpoinen. Yhdistyksen kokouksessa jokaisella läsnä olevalla yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on yksi ääni.

Yhdistyksen varsinainen jäsen voi valtuuttaa toisen varsinaisen jäsenen käyttämään äänioikeuttaan yhdistyksen kokouksessa. Valtuutuksen tulee tapahtua kirjallisella valtakirjalla, joka on esitettävä yhdistyksen kokouksessa. Kokouksessa läsnä oleva varsinainen jäsen voi itsensä lisäksi edustaa vain yhtä toista varsinaista jäsentä valtakirjalla. 

Kannattaja- ja kunniajäsenillä on puhe- ja esitysoikeus, mutta ei vaalikelpoisuutta eikä äänioikeutta.

Yhdistyksen kokous voi tarvittaessa hyväksyä yhdistykselle äänestys- ja vaalijärjestyksen, hallituksen johtosäännön sekä johtosäännön kullekin hallituksen jäsenelle. Äänestys- ja vaalijärjestyksen sekä johtosääntöjen hyväksymisestä ja niiden muuttamisesta päättää kokous yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

16 § SYYSKOKOUS

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

1) valitaan yhdistykselle hallitus ja hallituksen jäsenistä puheenjohtaja seuraavan kalenterivuoden ajaksi; 

2) valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa sekä heille henkilökohtaiset varatilintarkastajat; 

3) hyväksytään hallituksen esityksestä toimintasuunnitelma; 

4) hyväksytään hallituksen esityksestä talousarvio; 

5) päätetään uusista kunniajäsenistä hallituksen niin esittäessä; sekä 

6) käsitellään muut esille tulevat asiat. 

17§ KEVÄTKOKOUS

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:

1) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta tilintarkastajien lausunnon kuultuaan;

2) hyväksytään toimintakertomus hallituksen esityksestä sekä päätetään vastuuvapauden myöntämisestä;

3) päätetään varsinaisten jäsenten sekä kannattajajäsenten jäsenmaksun suuruudesta ja kantotavasta; sekä

4) käsitellään muut esille tulevat asiat.

18 § YLIMÄÄRÄINEN KOKOUS

Ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan tarvetta.

Ylimääräinen kokous on hallituksen kutsuttava koolle aina, kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten hallitukselta kirjallisesti vaatii.

19 § ESTEELLISYYS YHDISTYKSEN KOKOUKSESSA

Jäsen ei saa päättää eikä tehdä päätösehdotuksia päätettäessä hänen ja yhdistyksen välisistä sopimuksista tai muusta asiasta, jossa hänen yksityinen etunsa on ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.

Hallituksen jäsen tai muu, jolle on määrätty tai annettu hallintoon kuuluva tehtävä, ei saa äänestää päätettäessä tilinpäätöksen vahvistamisesta, tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valitsemisesta tai erottamisesta taikka vastuuvapauden myöntämisestä, milloin asia koskee hallintoa, josta hän on vastuussa.

20 § PÄÄTÖKSENTEKOJÄRJESTYS

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, jollei erikseen näissä säännöissä muualla mainita;

1) se mielipide, jota on kannattanut yli puolet äänestyksessä annetuista äänistä;

2) äänten mennessä tasan se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa; sekä

3) yhdistyksen sääntöjen muuttamisessa ja purkamisessa tai yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista koskevassa asiassa se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.

21 § PÖYTÄKIRJA

Yhdistyksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri, ja jonka tarkastavat kokouksen valitsemat pöytäkirjan tarkastajat, joita on oltava ainakin kaksi (2).

Pöytäkirjat on toimitettava yhdistyksen verkkosivuille seitsemän (7) vuorokauden kuluessa kokouksesta ja ne on oltava nähtävänä jäsenistölle vähintään neljä (4) vuorokautta.

Hallitus

22 § YHDISTYKSEN HALLITUS

Yhdistyksen toimeenpano- ja valmisteluvalta kuuluu hallitukselle, jossa on vähintään kolme (3) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä.

Syyskokous valitsee vaalilla hallituksen jäsenistä puheenjohtajan.

Hallituksen toimikausi on sama kuin yhdistyksen tilikausi.

Hallitus päättää itse työnjaostaan.

23 § TILINTARKASTAJAT

Yhdistyksellä on kaksi (2) tilintarkastajaa ja heillä kaksi (2) henkilökohtaista varatilintarkastajaa. 

Tilintarkastajien toimikausi on sama kuin yhdistyksen tilikausi.

24 § KUTSUMINEN

Kutsu hallituksen kokoukseen on lähetettävä siten, kun hallitus järjestäytymiskokouksessaa n päättää.

Kokouskutsussa on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.

25 § PÄÄTÖSVALTAISUUS

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä.

26 § HALLITUKSEN TEHTÄVÄT

Hallituksen tehtävänä on;

1) tehdä yhdistyksen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet, sekä muutoinkin edustaa yhdistystä;

2) valita keskuudestaan varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja päättää hallituksen muusta työnjaosta;

3) perustaa tarvittaessa avukseen asioiden valmistelua tai toimeenpanoa varten toimikuntia ja valita tarvittaessa toimihenkilöitä;

4) valvoa toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa;

5) valmistella ja esittää yhdistyksen kokoukselle sääntöjen edellyttämät asiat, lukuunottamatta hallituksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten vaalia ja hallituksen erottamista;

6) hyväksyä yhdistyksen uudet jäsenet;

7) valvoa sääntöjen noudattamista.

Hallitus voi saattaa yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi toimivaltaansa kuuluvan asian, joka on yhdistyksen toiminnan kannalta laajakantoinen tai periaatteellisesti tärkeä.

27 § ESTEELLISYYS

Hallituksen jäsen ei saa osallistua hänen ja yhdistyksen välistä sopimusta koskevan eikä muunkaan sellaisen asian käsittelyyn eikä ratkaisemiseen, jossa hänen yksityinen etunsa saattaa olla ristiriidassa yhdistyksen edun kanssa.

28 § PÖYTÄKIRJA

Hallituksen kokouksessa on pidettävä pöytäkirjaa, jonka allekirjoittavat kokouksen puheenjohtaja ja pöytäkirjanpitäjä ja jonka tarkastavat kokouksen valitsemat kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa.

Hallituksen kokousten pöytäkirjat on toimitettava yhdistyksen verkkosivuille viimeistään seitsemän (7) vuorokauden kuluessa kokouksesta ja niiden on oltava nähtävänä vähintään neljä (4) vuorokautta.

29 § TOIMIKUNNAT JA TOIMIHENKILÖT 

Yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa perustaa avukseen toimikuntia ja valita tarvittaessa toimihenkilöitä. Hallitus ohjaa ja valvoo toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa. 

30 § HALLITUKSEN VAIHTAMINEN JA TÄYDENTÄMINEN

Mikäli hallitus tai hallituksen jäsen eroaa tai erotetaan tehtävästään kesken toimikauden, valitaan yhdistyksen kokouksessa uusi hallitus tai sen jäsen jäljellä olevaksi toimikaudeksi siten, että hallitus tai sen jäsen jatkaa tehtävässään, kunnes uusi hallitus tai sen jäsen on valittu. Kuitenkin, jos yksi hallituksen jäsen eroaa tai erotetaan ja jäljelle jääneet hallituksen jäsenet muodostavat toimivaltaisen hallituksen, voi hallitus jatkaa toimikautensa loppuun asti valitsematta uutta jäsentä.

31 § HALLITUKSEN JÄSENEN EROTTAMINEN

Hallituksen jäsen voidaan erottaa tehtävästään yhdistyksen kokouksessa. Päätös erottamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Vastuuvapautus myönnetään erottamispäätöksestä eteenpäin, ei kuitenkaan erottamista edeltävältä ajalta.

Erilaisia määräyksiä

32 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Muutospäätös on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä, vähintään kahden (2) viikon ja enintään kahden (2) kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa. 

Ehdotus sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kirjallisena hallitukselle.

33 § KURINPITO 

Yhdistyksen jäsenen on noudatettava kaikessa yhdistyksen toiminnassa yhdistyksen sääntöjä sekä hallituksen kokouksessaan hyväksymiä, voimassa olevia tapahtumasääntöjä. Tapahtumasäännöt on määritelty erikseen yhdistyksen säännöistä ja ovat jäsenistön nähtävissä yhdistyksen verkkosivuilla.

Yhdistyksen hallitus valvoo sääntöjen noudattamista ja tarvittaessa vastaa rangaistusten määräämisestä sääntörikkomuksissa. Viranomaisten toimet ja mahdollisesti antamat rangaistukset eivät sulje pois mahdollisuutta määrätä rangaistuksia samasta asiasta yhdistyksen hallituksen toimesta.

Mahdolliset rangaistukset sääntörikkomuksista: 

1) Välitön poistaminen tapahtumasta 

2) Varoitus 

3) Määräaikainen kielto osallistua yhdistyksen toimintaan 

4) Muu hallituksen ja asianosaisten yhdessä sopima hyvän tavan mukainen rangaistus 

5) Jäsenen erottamismenettelyn käynnistäminen 10 ja 11 §:n mukaisesti 

Näiden lisäksi jäsen on velvollinen korvaamaan mahdollisesti rikkomansa yhdistyksen tai muun tahon omaisuuden. 

Asianosaisella on oikeus tulla kuulluksi häneen kohdistuvassa sääntörikkomusmenettelyssä. Jos hallitus katsoo, että rangaistus sääntörikkomuksesta on annettava perustelluista syistä poikkeuksellisesti ennen asianosaisen kuulemista, tulee tapausta käsitellä uudestaan mahdollisimman pian kuulemisen jälkeen ja päättää lopullisesta rangaistuksesta ilman aiheetonta viivytystä.

34 § NIMENKIRJOITTAMINEN

Oikeus yhdistyksen nimenkirjoittamiseen on hallituksen puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, sihteerillä sekä rahastonhoitajalla, aina kahdella yhdessä. Kuitenkin siten, että toinen nimenkirjoittajista on joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

35 § TILINKÄYTTÖOIKEUS

Yhdistyksen tilinkäyttöoikeus on puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja rahastonhoitajalla. 

Yhdistyksen laskut hyväksyy joko puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Laskuista tulee tehdä selvitys hallituksen kokouksessa. 

36 § YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN

Yhdistyksen purkautumisesta päättää yhdistyksen kokous.

Päätös purkautumisesta on tehtävä vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä, vähintään kahden (2) viikon ja enintään kahden (2) kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa. 

Ehdotus yhdistyksen purkautumisesta on tehtävä kirjallisena hallitukselle.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi ovat yhdistyksen varat käytettävä oikeudellisen kirjallisuuden tai muun oikeudellisen opetukseen tai tutkimukseen liittyvän kirjallisuuden hankkimiseen Itä-Suomen yliopistolle.

Varojen käyttämisestä tämän säännön nojalla päättää yhdistyksen jälkimmäinen purkautumisesta päättävä kokous.

37 § YHDISTYKSEN TUNNUS

Yhdistyksen tunnuksesta päättää yhdistyksen kokous. Päätös tunnuksen valitsemisesta on tehtävä kahdessa (2) peräkkäisessä, vähintään kahden (2) viikon ja enintään kahden (2) kuukauden väliajoin pidettävässä kokouksessa. 

Ehdotukset yhdistyksen tunnukseksi tai tunnuksen vaihtamiseksi on tehtävä kirjallisena hallitukselle.

Muut säädökset

38 § YHDISTYSLAKI

Niiltä osin, kuin näissä säännöissä ei ole määräyksiä, noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säädöksiä.

Hyväksytty hallituksen kokouksessa 21.9.2021.

Yleistä

1 § Tässä ohjesäännössä säädetään ainejärjestö Legio Ostiensis ry:n ansiomerkin myöntämisen perusteista ja käytännöistä sekä järjestönauhan käytöstä.

2 § Yhdistyksellä on käytössä ansiomerkki, järjestönauha ja hallitusmitali.

 

Yhdistyksen myöntämä ansiomerkki

3 § Ansiomerkin myöntämisestä ja myönnettävien ansiomerkkien määrästä päättää yhdistyksen hallitus. Ansiomerkki myönnetään yhdistyksen hallituksen enemmistön päätöksellä.

4 § Ansiomerkki voidaan myöntää henkilölle, joka on ansioituneesti toiminut yhdistyksen hyväksi tai edistänyt sen tarkoitusta. Yhdistyksen jäsenet voivat perustellen tehdä hallitukselle esityksiä palkittavaksi henkilöksi. Ansioituneeksi legiolaiseksi nimittämisen perusteena voi olla esimerkiksi:

− Henkilö on toiminnallaan edesauttanut yhdistyksen kehittymistä parempaan suuntaan ja lisännyt sen positiivista ja arvokasta tunnettavuutta merkittävällä tavalla.

− Henkilö on kantanut erittäin painavaksi katsottua vastuuta harteillaan yhdistyksen yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden lisäämistä edistävien tilaisuuksien järjestämisessä.

− Henkilö on luottamustehtävissään tehnyt ahkeraa ja kunnianhimoista edunvalvontatyötä julkisoikeuden pääaineopiskelijoiden sekä muiden oikeustieteiden laitoksen opiskelijoiden hyväksi.

5 § Myönnetyt ansiomerkit luovutetaan yhdistyksen vuosijuhlassa tai hallituksen päätöksestä muussa tilaisuudessa. Ansiomerkkien luovutuksesta vastaa myöntämisestä päättäneen hallituksen edustaja.

6 § Yhdistyksen hallituksen on pidettävä kirjaa ansiomerkkien saajista ja myöntämisajankohdasta. Myöntämisperusteet on yksilöitävä ja arkistoitava.

7 § Ansiomerkki voidaan myöntää samalle henkilölle korkeintaan kerran.

8 § Ansiomerkkiä käytetään akateemisissa juhlissa sekä muissa merkin arvolle sopivissa tilaisuuksissa tai yhdistyksen omissa pukujuhlissa. Ansiomerkkiä kannetaan ainejärjestön juhlanauhassa, puvun rintataskun käänteessä tai puvun vasemmassa miehustassa.

9 § Ansiomerkki on väriltään kultainen ja mitoiltaan 20 mm leveä ja 15 mm korkea. Ansiomerkissä on kuvattuna Legio Ostiensis ry:n logo.

 

Yhdistyksen järjestönauha

10 § Yhdistyksellä on käytössä järjestönauha, jota käytetään akateemisissa juhlatilaisuuksissa ja yhdistystä edustettaessa.

11 § Järjestönauha on 25 mm leveä nauha, joka on symmetrinen keskiviivan suhteen. Nauhassa on viisi 5 mm leveää raitaa siten, että reunimmaisena on viininpunainen, tästä seuraavana kullankeltainen ja keskellä valkoinen raita.

12 § Jokaisella Legio Ostiensis ry:n jäsenellä on oikeus lunastaa järjestönauha itselleen. Nauhan käyttöoikeus on yhdistyksen jäsenyyden tavoin elinikäinen. Järjestönauhan luovuttamisesta ulkopuoliselle päättää yhdistyksen hallitus.

13 § Nauhaa kannetaan nauhana oikean olkapään yli vasemmalle kyljelle tai ruusukkeena vasemmassa rinnuksessa. Nauhaa kannetaan juhlapuvussa liivin alla, kun taas arkipuvussa liivin ja solmion päällä. Nauha ei saa koskettaa paljasta ihoa.

14 § Käytettäessä nauhaa tulee muun pukeutumisen olla tilaisuuden ja nauhan arvolle sopivaa.

15 § Käytettäessä nauhaa yhdessä ylioppilaskuntanauhan tai muiden järjestönauhojen kanssa tulee Legio Ostiensis ry:n nauhan kulkea ylimpänä, jos kyseessä on Legio Ostiensis ry:n tilaisuus.

 

Hallitusmitali

16 § Hallitusmitali myönnetään kaikille Legio Ostiensis ry:n hallituksessa toimiville henkilöille heidän hallituskautensa alussa. Mitali voidaan myöntää yhdelle henkilölle ainoastaan kerran, vaikka hän toimisi useissa eri Legio Ostiensis ry:n hallituksissa.

17 § Hallitusmitalia käytetään akateemisissa juhlissa sekä muissa merkin arvolle sopivissa tilaisuuksissa tai yhdistyksen omissa pukujuhlissa. Hallitusmitalia kannetaan puvun rintataskun käänteessä tai puvun vasemmassa rinnuksessa, mahdollisen järjestönauharuusukkeen alapuolella.

18 § Hallitusmitali on viininpunaisesta nauhasta roikkuva mitali, jossa on kuvattu Legio Ostiensis ry:n logo. Hallitusmitalin halkaisija on 30 mm ja nauhan pituus 80 mm. 

Hyväksytty yhdistyksen hallituksen kokouksessa 15.09.2022 

1 § 

Nämä tapahtumien säännöt koskevat kaikkia Legio Ostiensis ry:n itse tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa järjestämiä tapahtumia sekä yhdistyksen mainostamia jatkoja ja kaikkia niihin osallistuvia henkilöitä, ellei erikseen toisin mainita.  

  

2 § 

Tapahtumaan ilmoittautuminen on sitova, ellei erikseen toisin mainita. Tapahtumaan ilmoittautunut sitoutuu maksamaan tapahtuman osallistumismaksun, vaikka ei osallistuisi tapahtumaan. Osallistumismaksu on maksettava maksuohjeiden mukaiselle taholle vaadittuun eräpäivään mennessä.  

  

3 § 

Jos muistutuksesta huolimatta puuttuu aikaisemman tapahtuman osallistumismaksu tai muu maksusuorite, voidaan sen perusteella evätä oikeus osallistua Legio Ostiensis ry:n järjestämiin tapahtumiin, kunnes maksu on suoritettu. Asiasta päättää Legio Ostiensis ry:n hallitus.  

  

4 § 

Legio Ostiensis ry:n järjestämään tapahtumaan ilmoittautunut vakuuttaa ilmoittautumisen yhteydessä antamansa tiedot oikeiksi. Virheellisistä tiedoista aiheutuvista vahingoista ja kuluista vastaa ilmoittautunut. Jos tapahtuman osallistuja kärsii allergiasta tai sairaudesta, joka tulisi ottaa hänen oman tai yleisen turvallisuuden kannalta huomioon, tulee siitä ilmoittaa tapahtuman järjestäjälle. 

  

5 § 

Osallistuja vastaa aiheuttamistaan vahingoista henkilökohtaisesti Legio Ostiensis ry:n järjestämissä tapahtumissa. Legio Ostiensis ry ei ole velvollinen korvaamaan vahingosta aiheutuneita kuluja. 

  

6 § 

Tapahtumaan osallistuva on itse vastuussa omasta omaisuudestaan tapahtumassa ja kaikki omaisuus tuodaan paikalle omalla vastuulla. Legio Ostiensis ry ei ole korvausvelvollinen omaisuuden katoamis- tai vahingoittumistilanteissa. Legio Ostiensis ry ei ole vastuussa tapahtumassa henkilöille tapahtuneista vahingoista. Jokainen osallistuja vastaa itsestään. 

  

7 § 

 Legio Ostiensis ry pyrkii toteuttamaan tapahtumissaan turvallisemman tilan periaatteita. Legio Ostiensis ry:n järjestämissä tapahtumissa ei sallita missään muodossa väkivaltaa, häirintää tai suvaitsemattomuutta, ja jokainen jäsen sitoutuu pitäytymään tällaisesta toiminnasta yhdistyksen tapahtumissa. Tätä sääntöä rikkovasta toiminnasta on ilmoitettava tapahtuman vastuuhenkilöille viipymättä. Tapahtuman jälkeen asiasta tulee ilmoittaa häirintäyhdyshenkilöille. 

 

Tapahtumien sääntöjen, muiden Legio Ostiensis ry:n sääntöjen, Suomen lain ja hyvän tavan vastainen käytös voi johtaa: 

1) tapahtumasta poistamiseen välittömästi, 

2) varoitukseen, 

3) määräaikaiseen kieltoon osallistua yhdistyksen toimintaan, 

4) muuhun hallituksen ja asianosaisen yhdessä sopimaan hyvän tavan mukaiseen rangaistukseen, sekä 

5) jäsenen erottamismenettelyn käynnistämiseen Legio Ostiensis ry:n yhdistyksen sääntöjen 10 ja 11 § mukaisesti. 

 

Legio Ostiensis ry:n hallitus käsittelee tilanteet tapauskohtaisesti noudattaen Legio Ostiensis ry:n laatimaa suunnitelmaa häirintätilanteiden ennaltaehkäisemiseksi ja niihin puuttumiseksi ainejärjestötoiminnassa. Tarpeen vaatiessa hallitus ottaa yhteyttä tarvittaviin viranomaisiin. 

 

8 § 

Huumausaineiden vaikutuksen alaisena oleminen, huumeiden käyttäminen tai huumeiden tapahtumaan tuominen on Legio Ostiensis ry:n järjestämissä tapahtumissa ehdottomasti kielletty. Tällaisesta rikkeestä kiinni jäänyt poistetaan tapahtumasta välittömästi ja kyseinen henkilö saa kiellon osallistua Legio Ostiensis ry:n järjestämiin tapahtumiin Legio Ostiensis ry:n hallituksen päättämäksi ajaksi, määräaikaisesti tai toistaiseksi. Tarpeen vaatiessa otamme yhteyttä tarvittaviin viranomaisiin. 

  

9 § 

Legio Ostiensis ry:n tapahtumissa otettuja kuvia ja videoita voidaan julkaista Legio Ostiensis ry:n sosiaalisen median kanavissa. Tapahtumaan osallistuva on sitoutunut ilmoittamaan, mikäli ei halua kuviaan julkaistavan. Ilmoituksen voi tehdä Legio Ostiensis ry:n tiedotus- tai tapahtumavastaavalle tai, heidän ollessa estyneitä, Legio Ostiensis ry:n hallituksen jäsenelle ennen tapahtumaa tai sen aikana.

10 § 

Niistä asioista, joista näissä tapahtumien säännöissä, muissa Legio Ostiensis ry:n säännöissä tai Suomen laissa ei ole erikseen määrätty, päättää Legio Ostiensis ry:n hallitus. Legio Ostiensis ry pidättää kaikki oikeudet muutoksiin. 

fiSuomi